Algemene voorwaarden De Ontzorgcoach

 Artikel 1 – Definities

In deze Algemene voorwaarden worden de volgende woorden als volgt begrepen:

De Ontzorgcoach: Begeleiding bij PGB en zorg door Angelika Plak.

KlantDegene die een verzoek bij De Ontzorgcoach ter behandeling voorlegt.

OpdrachtEen verzoek tot het leveren van een dienst welke ook door De Ontzorgcoach is geaccepteerd.

OpdrachtbevestigingDe akkoord op de e-mail of brief die door De Ontzorgcoach is opgesteld als bevestiging van de Opdracht.

 

Artikel 2 – Prijzen en tarieven

2.1 De Opdracht komt pas tot stand wanneer de Opdrachtbevestiging door De Ontzorgcoach is opgesteld en De Ontzorgcoach de voor de opdracht noodzakelijke stukken heeft ontvangen. Met het mailen van de gevraagde gegevens gaat de klant akkoord met gebruik van deze gegevens t.b.v. de opdracht. 

2.2 Het tarief van De Ontzorgcoach wordt opgenomen in de Opdrachtbevestiging.

2.3 De eventuele bijkomende kosten, die in het kader van uitvoering van de opdracht worden gemaakt, worden, in overleg en na akkoord, apart bij klant in rekening gebracht. 

 

Artikel 3 – Facturering en betaling

3.1 Facturering vind plaatst zoals opgenomen in de Opdrachtbevestiging. Facturen Begeleiding worden na afloop van de maand waarin begeleiding gegeven is verzonden.

3.2 Bezwaren tegen een factuur dienen door Klant binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk en onder vermelding van redenen aan De Ontzorgcoach kenbaar te worden gemaakt. Wanneer dit niet is gebeurd zijn de facturen onherroepelijk goedgekeurd.

3.3 Betaling van de facturen dient te geschieden binnen veertien dagen na datum factuur, op de wijze zoals gemeld op de factuur.

3.4 In geval van niet of niet-tijdige betaling door Klant heeft De Ontzorgcoach het recht de uitvoering van de Opdracht, naar keuze, op te schorten, te staken en/of de Opdracht te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring. Hierbij blijft het recht van De Ontzorgcoach om nakoming van betaling van Klant te vorderen.

3.5 Als een factuur niet binnen de in artikel 3.3 bedoelde termijn is voldaan, stuurt De Ontzorgcoach aan Klant een herinnering, waarin Klant 14 dagen de tijd krijgt om alsnog te betalen.

3.6 De Ontzorgcoach brengt na het verstrijken van de termijn van artikel 3.5, 15 %  (met een minimum van 40 euro) aan incassokosten in rekening. De Ontzorgcoach heeft voorts het recht om de vordering uit handen te geven aan een derde.

 

Artikel 4 – Overmacht

4.1 Als De Ontzorgcoach als gevolg van overmacht niet geheel of gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Opdracht kan nakomen, heeft hij recht om naar keuze de uitvoering van de Opdracht op te schorten, dan wel van de Opdracht geheel af te zien, al naar gelang de omstandigheden van de overmacht. Als zich een geval van overmacht voordoet heeft Klant geen recht op schadevergoeding.

4.2 Ziekte, ongeval of overlijden van De Ontzorgcoach geldt als overmacht. De Ontzorgcoach zal, indien mogelijk, zich inspannen om in overleg met Klant, tot schadebeperkende maatregelen te komen dan wel tot doorverwijzing van de Opdracht te komen.

 

Artikel 5 – Duur en tussentijdse beëindiging

5.1 De Opdracht loopt af wanneer ofwel het doel van de Opdracht behaald is of Klant geen behoefte aan verdere ondersteuning heeft dan wel De Ontzorgcoach verdere ondersteuning niet zinvol acht.

5.2 Als tussen Klant en De Ontzorgcoach verschil van mening ontstaat over de wijze waarop de Opdracht dient te worden uitgevoerd en dit geschil niet in overleg kan worden opgelost, heeft De Ontzorgcoach het recht de Opdracht te beëindigen.

5.3 Beëindiging van de Opdracht op grond van niet-nakoming, kan alleen plaatsvinden nadat een deugdelijke en schriftelijke ingebrekestelling aan de andere partij is verzonden, waarbij in ieder geval de mogelijkheid wordt gegeven om het verzuim of tekortkoming te zuiveren.

5.4 De Ontzorgcoach is ingeval van beëindiging van de Opdracht op grond van dit artikel nooit verplicht tot betaling van enige schadevergoeding aan Klant, onverminderd het recht van De Ontzorgcoach op volledige schadevergoeding wegens niet-nakoming door Klant van zijn verplichtingen.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van De Ontzorgcoach voor beroepsfouten in de uitvoering van de Opdracht is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het afgesproken tarief van artikel 2. Vergoeding van indirecte schade en/of gevolgschade is uitgesloten.

6.2 Elke aansprakelijkheid van De Ontzorgcoach voor schade welke is ontstaan als gevolg van onvoldoende of onjuiste informatie aan hem verstrekt door of wegens Klant is uitgesloten.

6.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Klant, na het ontstaan van de schade, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij De Ontzorgcoach meldt.

 

Artikel 7 – Vertrouwelijkheid

7.1 Partijen zullen wederzijds vertrouwelijkheid in acht nemen over alles wat hun bij de uitvoering van de Opdracht ter kennis is gekomen en deze informatie niet aan derden verstrekken tenzij en voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de Opdracht.

7.2 De verplichting tot vertrouwelijkheid duurt voort na afloop van de Opdracht.

7.3 Klant geeft De Ontzorgcoach toestemming om de aangeleverde gegevens te gebruiken, te verwerken en te bewaren zoals vermeld in de privacyverklaring.

 

Artikel 8 – Algemeen

8.1 Klant verplicht zich De Ontzorgcoach tijdig en volledig in kennis te stellen van alle voor het uitvoeren van de Opdracht benodigde informatie en stukken, onder meer maar niet uitsluitend, correspondentie, documenten van Klant, en op verzoek van De Ontzorgcoach tot nadere informatie adequaat te reageren.

8.2 De Ontzorgcoach zal Klant adviseren over de mogelijkheden van te nemen maatregelen. Klant is op geen enkele wijze verplicht dit advies op te volgen.

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht

9.1 Op Opdrachten aan De Ontzorgcoach toegekend, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die verband houden met Opdrachten die zijn aangegaan met De Ontzorgcoach zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter.