Privacyreglement De Ontzorgcoach

Privacyreglement De Ontzorgcoach

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

reglement: dit privacyreglement;
privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

betrokkene: degene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie zijn opgenomen.

1. Toelichting op het Reglement

De Ontzorgcoach mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt.

Op grond van deze wet heeft De Ontzorgcoach de plicht om haar cliënten:

   – op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door De Ontzorgcoach worden verwerkt;
   – te melden wie de gegevens kunnen inzien;
   – voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

De Ontzorgcoach vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft De Ontzorgcoach in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens De Ontzorgcoach expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die De Ontzorgcoach gebruikt en het doel van het gebruik

De Ontzorgcoach verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je cliënt wordt of bent van De Ontzorgcoach of via het contactformulier contact met ons opneemt.

De Ontzorgcoach verzamelt jouw naam, adres, geboorteplaats en -datum, telefoonnummer, e-mailadres, en medische gegevens. Verder verzamelen wij van onze opdrachtgevers mogelijk de volgende (bijzondere en/of gevoelige persoons)gegevens: banknummer, eventuele financiële- en administratieve gegevens, gegevens betreffende (andere) zorgverleners, een zorginstelling, zorgkantoor en/of uitvoeringsinstantie, burgerservicenummer, persoonlijke gegevens van personen jonger dan 16 jaar, gezondheidsgegevens en zorginhoudelijke gegevens en verdere gegevens welke u actief verstrekt.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

   – te voldoen aan de cliëntacceptatie;
   – de overeenkomst die cliënten met De Ontzorgcoach sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
   – onze dienstverlening te kunnen leveren;
   – cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
   – het beleid te voeren en het beheer in het kader van deze doeleinden;
   – te kunnen voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen.

3. Vertegenwoordiging

– Indien de betrokkene jonger is dan twaalf jaar, treden de ouders, die het ouderlijke gezag uitoefenen, dan wel de voogd op in plaats van de betrokkene.

– Hetzelfde geldt voor de betrokkene die de leeftijd heeft van twaalf tot achttien jaar en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.

– Indien de betrokkene in de leeftijdscategorie van twaalf tot zestien valt en in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, treden naast de betrokkene zelf diens ouders of voogd op.

– Een betrokkene van zestien jaar en ouder die in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen is geheel handelingsbekwaam en hoeft zich niet te laten vertegenwoordigen.

– Indien de betrokkene ouder is dan achttien jaar en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, treedt in volgorde als hier weergegeven, als vertegenwoordiger voor hem op: 
   – indien de betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van hem het mentorschap is ingesteld; de curator of mentor.
   – indien de betrokkene deze schriftelijk heeft gemachtigd, de persoonlijke gemachtigde.
   – indien de persoonlijke gemachtigde ontbreekt of niet optreedt; de echtgenoot of andere levensgezel van de betrokkene.
   – indien deze persoon dat niet wenst of ontbreekt; een kind, broer of zus van de betrokkene.

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De Ontzorgcoach verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten De Ontzorgcoach-organisatie, tenzij:

   – dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
   – dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die De Ontzorgcoach met jou heeft gesloten;
   – je daarvoor toestemming hebt gegeven.

5. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

– De Ontzorgcoach verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

– Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor De Ontzorgcoach worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door De Ontzorgcoach beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat:

   – uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor De Ontzorgcoach om in te loggen in het digitale systeem.
   – de personen werkzaam voor De Ontzorgcoach hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan De Ontzorgcoach verstrekte persoonsgegevens;
   – De Ontzorgcoach heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
   – jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven.
      Als dat zo is zal De Ontzorgcoach zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

6. Jouw rechten als betrokkene

– recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;

– inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

– het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

– het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;

– het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;

– het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij info@deontzorgcoach.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van De Ontzorgcoach.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met De Ontzorgcoach opnemen en probeert De Ontzorgcoach er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/? Ook daarvoor kan je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal De Ontzorgcoach ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van De Ontzorgcoach.